Ga naar de inhoud

Klagen over de Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang? Dat kan.

De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang wordt ook wel CVP Wzd genoemd. De CVP is er om joute ondersteunen als je vragen of klachten hebt over de zorg die je krijgt in het kader van de Wet zorg en dwang. De CVP werkt zo goed mogelijk, maar het kan dat jij toch niet tevreden bent over wat hij of zij voor jou doet. Dan kun je klagen over de CVP Wzd.

Wat betekenen de woorden die we gebruiken in deze tekst?

Wet zorg en dwang: de Wet waarin onder andere de functie van CVP Wzd is geregeld.
Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP wzd): de in de Wet geregelde vertrouwenspersoon.
Cliënt: degene die zorg ontvangt en ondersteuning heeft (gehad) van de CVP Wzd. Vertegenwoordiger: degene die volgens de Wet kan optreden als de vertegenwoordiger van de client.
CVP-aanbieder: de organisatie waar de CVP Wzd in dienst is.
Klager: degene die ondersteuning heeft gehad of juist had willen hebben van de CVP Wzd en daarover een klacht wil indienen. Dat kan de cliënt zijn of de vertegenwoordiger van de cliënt.
Klachtencommissie CVP Wzd: de klachtencommissie waar je kunt klagen als je vindt dat de CVP Wzd jou niet goed ondersteund heeft.
Secretaris klachtencommissie CVP Wzd: degene die alles regelt.

Wat kun je doen als je een klacht hebt over de CVP Wzd?

Als je klachten hebt over de ondersteuning van de CVP Wzd zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Je kunt met de CVP Wzd gaan praten. Je kunt iemand vragen of iemand jullie wil helpen bij dat gesprek. Je praat dan samen met de CVP Wzd over wat je niet goed vindt gaan en zoekt samen naar een oplossing.
 • Je kunt de klacht bespreken met de organisatie waar de CVP Wzd in dienst is. Samen kijk je dan hoe de klacht kan worden opgelost.
 • Je kunt je klacht indienen bij de klachtencommissie CVP Wzd. De klachtencommissie doet een uitspraak over de klacht. De klachtencommissie onderzoekt of je gelijk hebt of niet.

Het kan zijn dat je het lastig vindt om te beslissen wat je met je klacht wil doen. Dan kun je ook bellen naar de klachtencommissie. De secretaris overlegt dan met jou over je klacht. Hij kijkt samen met jou wat de klachtencommissie voor jou kan doen en welke andere mogelijkheden er zijn om je klacht op te lossen. Bijvoorbeeld een gesprek met de CVP met behulp van een bemiddelaar. De secretaris kan dit voor je aanvragen. Jij beslist wat je wil doen met de klacht.

Wat is de klachtencommissie CVP Wzd?

De klachtencommissie CVP Wzd behandelt klachten over de CVP Wzd. De klachtencommissie CVP is onpartijdig en onafhankelijk. De commissie is niet verbonden aan de organisaties die de CVP-en in dienst hebben of aan de opleidingen voor CVP Wzd. De Landelijke Faciliteit CVP Wzd heeft de klachtencommissie opgericht. De Landelijke Faciliteit CVP Wzd is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de CVP Wzd. Ook daarom vindt de Landelijke Faciliteit het belangrijk dat je kunt klagen over de CVP Wzd als je vindt dat de CVP Wzd jou niet goed heeft ondersteund. De behandeling van een klacht door de klachtencommissie is gratis.

Wie kunnen klagen over de CVP Wzd?

Alle cliënten die onder de Wet zorg en dwang vallen, kunnen ondersteuning krijgen van de CVP Wzd. Al die cliënten kunnen een klacht indienen over de CVP Wzd.

Ook hun vertegenwoordigers kunnen ondersteuning krijgen van de CVP Wzd. Ook zij kunnen een klacht indienen over de CVP Wzd. Je kunt een klacht indienen over de ondersteuning die is gegeven in het afgelopen jaar. Niet wanneer dit langer geleden is.

Over wie kun je klagen bij de klachtencommissie CVP Wzd?

De klachtencommissie CVP Wzd behandelt alleen klachten over de CVP Wet zorg en dwang.

Hoe dien je een klacht in?

Je kunt een brief of een mail sturen. In de brief of mail staat in ieder geval:

 • Jouw naam en adres.
 • De naam van de CVP Wzd over wie je klaagt.
 • De naam van de organisatie waar de CVP in dienst is. (dat kan zijn Het LSR, Quasir, Zorgbelang of Zorgstem)
 • Jouw klacht en wat je de CVP precies kwalijk neemt.
 • De datum van indiening van de klacht.
 • Wanneer (op welke datum of in welke periode) de klacht heeft plaatsgevonden.
 • Wat er precies is gebeurd.
 • Wat je met de klacht wil bereiken.
 • Met wie je over de klacht hebt gesproken.

Als opschrijven voor jou lastig is, kun je ook bellen. Dan helpt de secretaris van de klachtencommissie met het opschrijven van de klacht.

Je stuurt je mail naar: secretaris@klachtencommissie-cvp-wzd.nl
Je stuurt je brief naar: Klachtencommissie CVP Wzd, Postbus 415, 1200 AK Hilversum

Je kunt de secretaris bellen op: 06 15 47 44 87. Vaak krijg je de voicemail, maar de secretaris belt binnen een dag terug als je je telefoonnummer en naam inspreekt.

Binnen 5 werkdagen laat de secretaris weten dat je klacht is ontvangen. Je hoort dan ook wat er verder met je klacht gaat gebeuren.

Wie kan je helpen bij het klagen?

Je kunt iemand in je omgeving vragen je te helpen bij het klagen. Bijvoorbeeld een familielid, je vertegenwoordiger, een medewerker van de zorginstelling of een vriend of vriendin. Het kan zijn dat je wel ondersteuning nodig hebt maar dat er niemand in je omgeving is die je kan helpen. De secretaris kan je helpen bij het opschrijven van de klacht. Als er niemand is die kan helpen bij het indienen van je klacht, kun je als cliënt ondersteuning krijgen van een onafhankelijk ondersteuner.

De secretaris van de klachtencommissie kan je meer vertellen over deze mogelijkheid. Hij regelt die ondersteuning als je daarvoor in aanmerking komt. De onafhankelijk ondersteuner helpt je waar nodig. Zij kan helpen bij alle stappen die nodig zijn als je een klacht indient bij de klachtencommissie. De ondersteuner neemt het werk niet van je over. Je hoeft niet te betalen voor die ondersteuning.

Wat gebeurt er met je klacht?

Het kan zijn dat je niet alle benodigde informatie hebt ingediend. Je krijgt dan een week de tijd om de informatie aan te vullen. De secretaris van de klachtencommissie kan je daarbij helpen. Eerst wordt trouwens gekeken of jij met jouw klacht op de juiste plek bent. De klacht moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De Wet zorg en dwang is van toepassing op jou als cliënt of je bent vertegenwoordiger van eencliënt die onder de Wet zorg en dwang
 • Je klacht gaat over de werkwijze van de CVP
 • De ondersteuning van de CVP Wzd waar je klacht over gaat, is niet langer dan een jaar geleden afgerond.
 • Je hebt dezelfde klacht niet eerder ingediend. (Opnieuw klagen over dezelfde gebeurtenis kan welals er nieuwe feiten)

Als je niet aan de voorwaarden voldoet zal de klachtencommissie je klacht niet behandelen; je klacht wordt ‘niet ontvankelijk’ verklaard.

Binnen 5 werkdagen nadat je de ontvangstbevestiging hebt gehad, hoor je of de klachtencommissie je klacht gaat behandelen. Om een goed oordeel over de klacht te kunnen vormen onderzoekt de commissie je klacht door informatie in te winnen en door onderzoek tijdens een mondelinge behandeling van de klacht (de hoorzitting).

De commissie kan bij jou nadere informatie vragen en zal in elk geval ook aan de andere partij (de CVP-aanbieder waar de CVP werkt waarover je klaagt) om een reactie op de klacht vragen. Zij kunnen daarbij bijlagen meesturen om hun standpunt te verduidelijken. De klachtencommissie gaat er van uit dat je met deze werkwijze instemt. Als je bezwaren hebt tegen het inwinnen van informatie kun je dat schriftelijk laten weten. Bezwaren worden gehonoreerd, maar het is goed te weten dat dit kan betekenen dat de commissie niet tot een onpartijdig oordeel kan komen. In dat geval doet de klachtencommissie geen uitspraak over de klacht.

Hoe gaat de behandeling verder?

Jij als klager en de CVP Wzd krijgen de gelegenheid om de situatie verder uit te leggen. Dat kan mondeling ofschriftelijk tot 10 dagen voor de hoorzitting. De klachtencommissie bestaat uit 3 leden. De leden kennen deWet zorg en dwang en de functie van de CVP Wzd goed. Ze begrijpen ook de situatie van degene die klaagt. Die leden mogen op geen enkele manier betrokken zijn bij de klacht. Alleen dan kan de commissie onpartijdig en onafhankelijk naar de klacht kijken. Als je twijfelt over de onpartijdigheid van een van de leden, kun je dit aangeven.

Binnen 6 weken nadat de secretaris heeft laten weten dat de klacht behandeld zal worden, komt er een zitting van de klachtencommissie. Tijdens deze bijeenkomst spreekt de klachtencommissie met de klager, de CVPWzd en iemand namens de CVP-aanbieder. Die bijeenkomst is ergens in jouw woonplaats of in de regio. Alsje niet samen met de CVP Wzd bij de klachtencommissie wilt komen, kun je dit aangeven. Je legt daarbij uit waarom je dat niet wilt. De klachtencommissie zal daar dan rekening mee houden.

Je kunt een ondersteuner meenemen naar de zitting. Dat kan iemand zijn uit jouw omgeving, maar ook deonafhankelijk ondersteuner zijn waarover de secretaris je informatie heeft gegeven. Je moet dat een week voor de zitting doorgeven.

De CVP Wzd kan ook een ondersteuner meenemen naar de zitting. De leden van de klachtencommissie Wzd, de secretaris en de ondersteuner hebben geheimhoudingsplicht.

Wanneer doet de klachtencommissie uitspraak over de klacht?

De klachtencommissie doet zo snel mogelijk een uitspraak over de klacht. Dat is binnen 2 maanden nadat de klacht is ingediend. Als dat niet lukt hoor je dat zo snel mogelijk. De klachtencommissie moet in ieder geval binnen 4 maanden nadat de klacht is ontvangen, een uitspraak doen. In de uitspraak staat of de klacht terecht is. Dat wordt de gegrondheid van de klacht genoemd. De klachtencommissie legt uit waarom ze een klacht gegrond vindt of juist ongegrond. De uitspraak wordt opgestuurd naar jou als klager, de CVP Wzd en organisatie waar de CVP in dienst is. De Landelijke Faciliteit CVP ontvangt de uitspraak geanonimiseerd. Dat betekent dat in de uitspraak geen persoonlijke gegevens van jou en de CVP Wzd staan. De Landelijke Faciliteit CVP zet de uitspraak op de eigen website. Jouw persoonlijke gegevens staan daar dus niet in.

Wat gebeurt er verder met de uitspraak? 

De organisatie waar de CVP Wzd in dienst is, reageert op de uitspraak.

De organisatie laat zo snel mogelijk weten wat ze met de uitspraak gaan doen. Die reactie gaat naar jouals klager, naar de CVP en naar de klachtencommissie. Dat moet zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken na de uitspraak.

Als dat niet lukt moet de organisatie dat uitleggen aan de betrokkenen. De organisatie krijgt dan nog een keer 4 weken te tijd om te reageren.