Ga naar de inhoud

Preambule

Stichting Landelijke Faciliteit CVP heeft de volgende uitgangspunten: 

  1. De Landelijke Faciliteit CVP neemt klachten van cliënten en vertegenwoordigers die betrekking hebben op het functioneren van cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (verder te noemen CVP-en) die in dienst zijn van CVP-aanbieders, serieus. De Landelijke Faciliteit CVP vindt het gewenst en noodzakelijk daartoe een onafhankelijke klachtencommissie in te richten en in stand te houden. De Landelijke Faciliteit CVP acht een onafhankelijke klachtencommissie tevens van belang voor de handhaving van de kwaliteit van het werk van de CVP‘en.  
  2. Elke CVP-aanbieder beschikt over een eigen interne klachtenprocedure met als doel een klacht van een cliënt over een CVP op een zorgvuldige manier te bespreken en/of op te lossen. 
  3. Klachten in de relatie tussen cliënt en CVP worden bij voorkeur in goed overleg en/of bemiddeling of tussenkomst van de leidinggevende van de CVP of de CVP-aanbieder opgelost. 
  4. Cliënten en vertegenwoordigers kunnen zich rechtstreeks wenden tot de  klachtencommissie van de Landelijke Faciliteit CVP. Een cliënt is niet verplicht om eerst een interne klachtenprocedure bij de CVP-aanbieder te doorlopen.  
  5. Elke CVP-aanbieder is aangesloten bij de klachtencommissie van de Landelijke Faciliteit CVP. 
  6. De uitvoering van de werkzaamheden van de CVP-en wordt door de klachtencommissie CVP Wzd getoetst aan de landelijke gedragsregels die zijn vastgelegd in het Kwaliteitskader Cliëntenvertrouwenspersonen Wzd en het privacy reglement van de CVP-aanbieder.  
  7. De Wet zorg en dwang (Wzd) geldt als wettelijk kader voor de Klachtencommissie CVP Wzd.
  8. Na 1 jaar wordt deze klachtenregeling geëvalueerd door de Landelijke Faciliteit CVP in samenspraak met de CVP-aanbieders, gehoord hebbende de klachtencommissie. 

Definities

Wzd = Wet zorg en dwang 

Klager = degene die bij de Klachtencommissie CVP Wzd een klacht indient. Dit kan de cliënt zijn of diens vertegenwoordiger.  

Cliënt = degene die in het kader van de Wet zorg en dwang ondersteuning ontvangt van de zorgaanbieder. 

Vertegenwoordiger = de wettelijk vertegenwoordiger (mentor of curator) of, indien deze ontbreekt, de persoon die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de cliënt, of, indien een dergelijke machtiging ontbreekt, de echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel, of, indien deze ontbreekt, een ouder, kind, broer, zus, grootouder of kleinkind van de cliënt of ex-cliënt.  

CVP = de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd van een van de CVP-aanbieders tegen wiens handelen of nalaten de klacht is gericht. 

Klacht = een klacht van een cliënt of zijn vertegenwoordiger over een handelen of nalaten van de CVP.  

CVP-aanbieder = de aanbieder waar de CVP over wiens handelen of nalaten wordt geklaagd, in dienst is en die onder deze klachtenregeling valt. 

Lees hier artikel 1 t/m 17