Meteen naar de inhoud

Preambule

  1. De Landelijke Faciliteit CVP neemt klachten van cliënten en vertegenwoordigers die betrekking hebben op het functioneren van cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (verder te noemen CVP-en) die in dienst zijn van CVP-aanbieders, serieus en wenst deze via een transparante en heldere procedure op te lossen.
  2. Voor de handhaving van de kwaliteit van de werkwijze van de CVP-en heeft de Landelijke Faciliteit CVP een onafhankelijke klachtencommissie CVP Wzd (verder te noemen de klachtencommissie) in het leven geroepen en daarvoor de volgende klachtenregeling vastgesteld.
  3. De Landelijke Faciliteit CVP vindt het gewenst en noodzakelijk daartoe een onafhankelijke klachtencommissie in te richten en in stand te houden.
  4. Elke CVP-aanbieder beschikt over een eigen interne klachtenprocedure met als doel een klacht van een cliënt over een CVP op een zorgvuldige manier te bespreken en/of op te lossen.
  5. Klachten in de relatie tussen cliënt en CVP worden bij voorkeur in goed overleg en/of bemiddeling of tussenkomst van de leidinggevende van de CVP of de CVP-aanbieder opgelost.
  6. Cliënten en vertegenwoordigers kunnen zich rechtstreeks wenden tot deze onafhankelijke klachtencommissie. Een cliënt is niet verplicht om een interne klachtenprocedure bij de CVP-aanbieder te doorlopen.
  7. Elke CVP-aanbieder moet zich conformeren aan en is aangesloten bij deze onafhankelijke klachtencommissie.
  8. De uitvoering van de werkzaamheden van de CVP-en worden door de klachtencommissie CVP Wzd getoetst op de landelijke gedragsregels die zijn vastgelegd in het Kwaliteitskader Cliëntenvertrouwenspersonen Wzd en privacyreglement van de CVP-aanbieder bij wie zij in dienst zijn.
  9. De Wet zorg en dwang (Wzd) geldt als wettelijk kader voor de Klachtencommissie CVP Wzd.
  10. Na 2 jaar wordt deze klachtenregeling geëvalueerd door de Landelijke Faciliteit CVP in samenspraak met de CVP-aanbieders.

Definities

Klager
Klacht van een cliënt of vertegenwoordiger.

Cliënt
Met ‘cliënt’ wordt bedoeld de persoon die minimaal een keer contact heeft gehad met een CVP van een van de CVP-aanbieders met een klacht over de wijze waarop een CVP zijn werkzaamheden in het kader van de Wzd heeft uitgevoerd. Het kan gaan om de cliënt die zorg ontvangt of zijn vertegenwoordiger. De Wzd hanteert geen leeftijdsgrenzen, dus in principe kan elke cliënt die onder de reikwijdte van de Wzd valt zich wenden tot de CVP.

Vertegenwoordiger
Met vertegenwoordiger wordt bedoeld de wettelijk vertegenwoordiger (mentor of curator), of, indien deze ontbreekt, de persoon die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de cliënt, of, indien deze ontbreekt, de echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel, of, indien deze ontbreekt, een ouder, kind, broer, zus, grootouder of kleinkind van de cliënt of ex-cliënt.

CVP
Wanneer in deze regeling gesproken wordt over ‘de CVP’ wordt hiermee bedoeld de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd van een van de CVP-aanbieders en die betrokken is bij de klacht van de cliënt of zijn vertegenwoordiger.

Klacht
Onder een klacht wordt verstaan een klacht van een cliënt of zijn vertegenwoordiger die ontevreden is over de werkwijze van de CVP. De werkwijze van een CVP wordt getoetst aan de gedragsregels voor CVP-en die zijn vastgelegd in het kwaliteitskader cliëntenvertrouwenspersonen CVP en het privacyreglement van de CVP.

CVP-aanbieder
Met CVP-aanbieder wordt bedoeld één van de aanbieders waarbij CVP-en in dienst zijn.

Lees hier artikel 1 t/m 16